Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Statut Towarzystwa - Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Przejdź do treści

Menu główne:

Statut Towarzystwa


 STATUT

PODKARPACKIEGO TOWARZYSTWA HODOWCÓW GOŁĘBI                 RASOWYCH
I DROBNEGO INWENTARZA
Rzeszów 2014
STATUT
Podkarpackiego Towarzystwa Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

ROZDZIAŁ I

Nazwa i siedziba Towarzystwa, teren działania i charakter prawny
.

§1

Towarzystwo nosi nazwę: Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, w dalszych paragrafach zwany w skrócie PTHGRiDI bądź Towarzystwo.


§2

PTHGRiDI zrzesza hodowców i miłośników gołębi rasowych, królików, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego różnych ras oraz  innego drobnego  inwentarza.


§3

Terenem działania  Towarzystwa jest w szczególności województwo podkarpackie. Siedziba znajduje się w miejscu zamieszkania Prezesa Zarządu.

§4

PTHGRiDI jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu.


§5

Towarzystwo używa własnych pieczęci, których wzory ustali Zarząd oraz jest uprawnione do używania własnych odznak zgodnie z przepisami prawa. Towarzystwo posługuje się znakiem wyróżniającym je spośród innych organizacji. Znak (logo) i nazwa Towarzystwa są prawnie zastrzeżone. Może również posiadać sztandar.


§6

Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności będzie przeznaczony na realizację celów statutowych PTHGRiDI.


§7

Towarzystwo może być członkiem związków i stowarzyszeń, o podobnym profilu działalności na terenie Polski oraz całej Europy.


§8

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.  

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania Towarzystwa.

§9

Celem PTHGRiDI jest:
Zrzeszać hodowców i miłośników gołębi rasowych,
królików, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza.
Podnosić i doskonalić poziom hodowli.
Współpracować ze wszystkimi podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
Kształtować  koleżeńską  i partnerską współpracę i zasady współżycia społecznego wśród wszystkich członków.

§10

Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
Propagowanie hodowli gołębi rasowych, królików,
ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza oraz stwarzanie warunków do ich rozwoju.
Koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków poprzez:
wytyczanie głównych celów hodowlanych,
organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,
 prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości wzorców i kryteriów oceny gołębi rasowych, królików, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza na wystawach.
prowadzenie działalności zmierzającej do ponoszenia jakości i wartości hodowlanej gołębi rasowych, królików, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza.
Organizowanie wystaw gołębi rasowych,
królików, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych  i drobnego inwentarza.
Wydawanie obrączek hodowlanych, kart rodowych i prowadzenie ich rejestru.
Propagowanie zasad etyki hodowlanej.
Cele Towarzystwo  mogą być  realizowane, również poprzez działanie sekcji hodowlanych.
Zasady tworzenia i funkcjonowania sekcji w ramach Towarzystwa:
sekcja powoływana jest uchwałą Zarządu Towarzystwa,
regulamin sekcji jest zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa,
działania sekcji regulowane są poprzez regulamin i podlega kontroli Zarządu Towarzystwa,
zasady członkostwa w sekcji określa regulamin sekcji,
podpisanie regulaminu sekcji jest tożsame z wyrażeniem woli członkostwa w sekcji,
za funkcjonowanie sekcji odpowiedzialna jest osoba zatwierdzona uchwałą Zarządu Towarzystwa.

         

§10a

Działalność określona w §9 i  §10 jest wyłączną działalnością statutową Towarzystwa i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.  
  Walne Zjazd Członków  określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust.1 jest organizacja wystaw
i pokazów.


ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków
.

§11

Członkiem PTHGRiDI może być hodowca lub miłośnik gołębi rasowych, królików, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego lub drobnego inwentarza, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu, pod warunkiem :
złożenia pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie i dwóch członków wprowadzających (rekomendujących), oraz zaakceptowanej przez Prezesa Zarządu i przynajmniej dwóch Członków Zarządu,
uiszczenia przewidzianej w regulaminie opłaty wpisowej i rocznej składki członkowskiej, wysokość opłat, termin i sposób wpłaty określa Zarząd.


§12

Członkiem młodzieżowym Towarzystwa może zostać niepełnoletnia osoba spełniająca warunki z § 11, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na wstąpienie do Towarzystwa.


§13


Przyjęcia nowego członka Towarzystwa dokonuje  Zarząd na wniosek kandydata poparty przez dwóch członków wprowadzających  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty złożenia deklaracji.


§14


Członkostwo w Towarzystwie wygasa na skutek:
Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi.
Zerwania więzi z Towarzystwem, a szczególnie nieopłacenia składki  rocznej.
Skreślenia z powodu działania sprzecznego ze statutem lub nie licującego z godnością członka Towarzystwa.
Wykluczenia przez Sąd Koleżeński.
Śmierci członka.


§15

Skreślenie z § 14 p. 2 i 3 staje się skuteczne po 14 dniach od chwili doręczenia uchwały Zarządu (decyduje data stempla pocztowego). Pismo powinno zawierać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o możliwości  odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w ciągu wymienionych 2 tygodni. Wniesienie odwołania wstrzymuje do momentu jego rozpatrzenia skutki określonej decyzji.


§16


Członek PTHGRiDI ma prawo do :
 Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa.
Uczestniczenia w działalności Towarzystwa.
Korzystania z porad i pomocy hodowlanej innych członków.
Przedstawiania własnych wniosków, opinii i postulatów w sprawach
PTHGRiDI.
Noszenia odznaczeń i odznak  nadanych przez Towarzystwo lub przyznanych na jego wniosek.
Wystawiania swoich eksponatów  hodowlanych na wystawach w kraju i za granicą.
Przynależności
do innych klubów i związków.


§17

Członek PTHGRiDI ma obowiązek:
Propagować
hodowlę gołębi rasowych, królików, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego  i drobnego inwentarza m. in. poprzez uczestnictwo i pomoc w organizacji wystaw                  i pokazów organizowanych przez Towarzystwo.
Brać czynny udział w pracach i zebraniach
PTHGRiDI.
Przestrzegać statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz Towarzystwa.
Regularnie płacić coroczne składki członkowskie (ostateczny termin - koniec I kwartału danego roku).
Przestrzegać  etyki moralnej i  hodowlanej.
Przestrzegać zasad współżycia społecznego i dążyć do stworzenia koleżeńskiej atmosfery wśród członków Towarzystwa.
Sumiennie i staranie wykonywać prace na rzecz Towarzystwa.


§18

Za naruszenie statutu, regulaminu i uchwał stosuje się następujące kary:
upomnienie udzielone ustnie na posiedzeniu Zarządu,
naganę pisemną,
zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku (zawieszony członek uiszcza w tym okresie opłaty związkowe),
wykluczenie z PTHGRiDI na mocy uchwały Zarządu.ROZDZIAŁ IV

Władze PTHGRiDI.

§19


Władzami PTHGRiDI są w kolejności:
1.   Walny Zjazd Członków - jako władza najwyższa.
2.  Zarząd.
3.  Komisja Rewizyjna.
4.  Sąd Koleżeński.
Władze Towarzystwa mogą uzupełnić swój skład do 1/3 ustalonego składu.


§20


Zjazdy Członków PTHGRiDI zwołuje Zarząd:
Walny  Zjazd Członków Towarzystwa odbywa się raz na 4 lata i zwołuje  go Zarząd.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa odbywa się na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 40% stanu osobowego członków Towarzystwa - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku.
Zjazd jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał przy obecności
50% obecnych członków plus 1 osoba. Jeśli frekwencja na Zjeździe jest mniejsza niż 50% Zjazd zwołany w drugim  terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.


§21


Do wyłącznej właściwości Walnego Zjazdu należy:
Określenie programów i głównych kierunków działań PTHGRiDI.

Uchwalenie regulaminu obrad.
Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres między zjazdami i udzielenie im absolutorium.
Wybór członków Zarządu (5-7 osób), w tym prezesa.
Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby).
Wybór Sądu Koleżeńskiego (3 osoby).
Podejmowanie uchwał i postanowień w  sprawach będących przedmiotem obrad.
Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Uchwalanie budżetu Towarzystwa.
Podejmowaniu decyzji o zobowiązaniach powyżej
5000,00 zł.  
Uchwalenie  zmian w Statucie.
Podjęcie uchwały o
rozwiązaniu PTHGRiDI i przeznaczeniu majątku.


§22

W skład Zarządu wchodzą wybrani przez Walny Zjazd:
Prezes
Od czterech do sześciu członków

Wybrani przez Walny Zjazd członkowie Zarządu w terminie 3 dni wybierają ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza                 i Skarbnika. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i  nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.


§23

Zarząd kieruje działalnością PTHGRiDI zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zjazdu  a w szczególności:
reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu,
współpracuje z zainteresowanymi analogicznymi organizacjami w kraju i za granicą,
powołuje pełnomocników terenowych i określa ich zasięg terytorialny (Pełnomocnik terenowy jest przedstawicielem grupy hodowców PTHGRiDI oddalonych terytorialne od miejsca siedziby Towarzystwa i może być powołany gdy liczba członków na danym terenie wynosi minimum 5 osób. Pełnomocnik jest reprezentantem swojej grupy,  przedstawia jej opinie w czasie nieobecności na zebraniach i uczestniczy w obradach Zarządu jako głos doradczy),
inicjuje i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzi sprawy członkowskie : rejestr członków, ich przyjmowanie i skreślanie,
ustala wysokość wpisowego, składek rocznych i innych opłat członkowskich związanych z organizacją corocznych wystaw.


§24

Zarząd ma obowiązek wprowadzania w życie wszystkich zagadnień związanych z hodowlą gołębi rasowych, królików, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza .


§25

Zarząd może powoływać komisje i zespoły problemowe oraz określić ich skład i funkcje .


§26


Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§27


Zarząd opracowuje roczne plany  pracy które przedstawia na Zebraniu Ogólnym.


ROZDZIAŁ V

Komisja Rewizyjna

§28

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym wybranym przez  Walny Zjazd, kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej i gospodarczej.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych na okres 4 lat spośród członków Towarzystwa.
Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walny Zjazd przed upływem kadencji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie w każdym czasie.
Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

                                                                           §29

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja obowiązana jest dokonać kontroli  całokształtu działalności PTHGRiDI  w tym dokumentacji finansowo księgowej  przynajmniej jeden raz w roku.
Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący.
Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków komisji w tym przewodniczącego.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

                                                                    §30

Do kompetencji Komisji należy:
Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Towarzystwa.
Dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Towarzystwa.
Sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności.
Składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zjazdowi zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego.
Składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu.
Współpraca z Komisją Rewizyjną przy Krajowym zarządzie PZHGRiDI.


                                                                        §31

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd Towarzystwa lub poszczególnych jego członków Komisja Rewizyjna informuje o tym Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz Walny Zjazd Towarzystwa.                                                   ROZDZIAŁ VI

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej


                                                                       §32

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo              w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.                                                            ROZDZIAŁ VII

                                                             Sąd Koleżeński

                                                                            §33


Sąd Koleżeński jest organem Walnego Zjazdu do rozpatrywania w trybie dyscyplinarnym                                                                                    spraw członków Towarzystwa o czyny niezgodne ze Statutem, etyką hodowlaną, lub dyscypliną organizacyjną.
Sąd Koleżeński  składa się z 3 członków wybieranych przez Walny Zjazd na okres 4 lat spośród członków Towarzystwa
Członek Sądu Koleżeńskiego może być odwołany przez Walny Zjazd w każdym czasie.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają  ze swego składu Przewodniczącego.
Ustępujący członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą być wybierani ponownie w każdym czasie.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu  wynagradzani.
   

§34


Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
.
Do ważności Uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Z posiedzeń Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół , który podpisują członkowie biorący udział w posiedzeniu.


                                                                            §35

Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego należy:
     1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich a głównie :
sporów powstałych między członkami
naruszania przepisów Towarzystwa i podważania jego autorytetu
Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach skreśleń z listy członków.
Wymierzanie kar zgodnie z § 18 Statutu.
Składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań ze swej działalności.ROZDZIAŁ VIII

Fundusz i majątek PTHGRiDI.


§36

Majątek PTHGRD i PO może  składać się z nieruchomości, ruchomości, praw i funduszy. Majątek Towarzystwa pochodzi      z wpisowego, opłat członkowskich, wpływów własnej działalności statutowej   i gospodarczej, darowizn i zapisów .

§37

Do zawierania umów, udzielenia pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa, oraz pieczęć PTHGRiDI.


§38

W przypadku rozwiązania Towarzystwa, Walny Zjazd w uchwale o rozwiązaniu określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe i przejściowe.

§39


Uchwały władz PTHGRiDI (z zastrzeżeniem §20.3)
zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów osób będących na Zjeździe. Każdy członek ma prawo do jednego głosu.


§40

O rozwiązaniu PTHGRiDI decyduje Walny Zjazd, przy obecności 2/3 członków, większością 3/4 głosów.


§41


Władze PTHGRiDI mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed datą  Zjazdu lub 7 dni przed datą zebrań pozostałych władz.


§42


Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach. Przy wyborach do władz PTHGRiDI przeprowadza się głosowanie tajne. Do władz wybrane zostają osoby         z nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą ilość głosów. Prezesem Zarządu może być wybrany kandydat, który uzyska 50% plus jeden ważnych głosów. Kadencja władz PTHGRiDI trwa 4 lata.


§43

Szczegółowy sposób zwoływania Zjazdów, zebrań, oraz ustalania porządku obrad i warunków podejmowania uchwał określają regulaminy poszczególnych władz PTHGRiDI.                                                                                                                                     

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego